Årsmøte

Årsmøte 2015

Referat for årsmøte i Hardanger Historielag 18.04.15 på Hardanger folkemuseum, Utne

Frammøtte: 43 (22) medlemer.

Sak 1 Velkomen

Leiaren, Helena Kjepso, ynskte velkomen.

Sak 2 Innkalling

Ingen merknad, samrøystes godkjend.

Sak 3 Saklista

Ingen merknad, samrøystes godkjend.

Sak 4 Konstituering

Marit Bleie Mannsåker vart vald til møteleiar og Brita Jordal til skrivar, samrøystes.

Sak 5 Val av to medlemmer til å skriva under møteboka

Otto Vikane og Inge Reinsnos vart samrøystes valde.

Sak 6 Årsmelding 2014

Møteleiar gjekk gjennom årsmelding for 2014.

Ingen merknad, samrøystes vedteken.

Sak 7 Rekneskap 2014

Forretningsførar Øystein Pugerud la fram rekneskapen og møteleiar las opp revisjonsmeldinga.

Ingen merknad, samrøystes vedteken.

Styret hadde slikt framlegg til fordeling av overskotet på kr 84 551: 40 000,- skal dekkja siste innbetaling på Regionshistorien – og kr 44 551,- skal overførast til laget sin eigenkapital.

Styret si innstilling vedteke, samrøystes.

Sak 8 Budsjett 2015

Øystein Pugerud las opp styret sitt framlegg. Då fylkestilskotet fell vekk i si noverande form, føreslår styret å leggja på medlemsprisen med kr 16,- til 236,-

Styret si innstilling vedteke, samrøystes.

Sak 9 Val

Møteleiar las valnemnda si innstilling: Leiar: Helena Kjepso

Styremedlemer: Brita Jordal, Odda for to år, Olav Taskjelle, Granvin to år.

Harald Olav Aksnes, Kvam og Marit Bleie Mannsåker, Odda var ikkje på val

Varafolk i nummerrekkefylgje valde for eitt år: Otto Galtung, Jondal, Hildeborg Dalaker, Ulvik

Odlaug Måge, Ullensvang, Magnhild Brandstveit, Granvin, Hans Hellevang, Eidfjord

Revisor: Olaug Igland Bleie, attvald for eitt år. Vara: Jakob T. Bleie, attvald for eitt år.

Valnemnd: Grethe Møllendal Hereid, Eidfjord, ikkje på val, Kristi Skintveit, Jondal, ikkje på val,

Per Frode Bu, ny for tre år. Vara: Øyvind Aarekol, Kvam, ny for eitt år. Alle samrøystes valde.

Utsending til Hordaland Sogelag: Helena Kjepso vart vald. Ho kan delegera til andre i styret.

Samrøystes.

Helena Kjepso takka og overrekte heiderskrus til Jarle Vangen som gjekk ut av styret etter åtte år.

Etter årsmøtet var det lanseringsarrangement for Hardanger – ei regionhistorie.

Brita Jordal – skrivar

Otto Vikane Inge Reinsnos