Årsmøte

Årsmøte 2016

Årsmøte i Hardanger Historielag på Utne 03.04 -2016

Frammøtte 37stk

Sak 1 Opning av årsmøte ved Helena Kjepso

Sak 2 Innkallinga vart godkjent utan merknader

Sak 3 Saklista vart godkjent utan merknader

Sak 4 Årsmøte vart konstituert.  Ordstyrar: Olav Taskjelle    Skrivar: Harald Olav Aksnes

Sak 5   Valgt til å underskriva møteboka:  Johannes Heradstveit og Lars Børve

Sak 6 Årsmeldinga for 2015 vart godkjent utan merknader

Sak 7 Årsrekneskap for 2015 vart godkjent utan merknader

Sak 8 Budsjett for 2016 vart godkent utan merknader

Sak 9 Val

Leiar for 1år

Helena Kjepso

 

Styremedlemer for 2år

Marit Bleie Mannsåker, Odda

Harald Olav Aksnes, Kvam

På val 2017:  Brita Jordal, Odda og Olav Taskjelle, Granvin

 

Varamedlemer for 1år i nummerorden

1 Hildeborg Dalaker, Ulvik

2 Oddlaug Måge, Ullensvang

3 Magnhild Brandstveit, Granvin

4 Hans Hellevang, Eidfjord

5 Otto Galtung, Jondal

 

Revisorar for 1år

Olaug Igland Bleie, Nå

Vara: Jakob T.Bleie, Nå

 

Valnemnd

1 Kristi Skintveit, Jondal

2 Per Frode Bu, Ullensvang

3 Gunn Marit Lægreid, Eidfjord

 

Varamedlem for 1år

Nils Førynes, Ullensvang

 

Utsending til årsmøte i Hordaland Sogelag

Helena Kjepso

Styret peikar ut varautsending

 

Styret oppnemner redaktør for årsskriftet

Styret oppnemner forretningsførar

Etter årsmøte fortalde Asbjørn Børsheim om siderproduksjonen i Hardanger og Lars O.Bleie om historia til fruktdyrkinga i Hardanger.

Asbjørn Børsheim fortalde om ein sterkt aukande og profesjonalisert siderproduksjon i indre Haradanger der både lokale produsentar og forskarar i samarbeid med utenlandske spesialistar stendig utbetra produksjonen og utvikla lokale  variantar.

Lars O. Bleie fortalde om utviklinga av fruktproduksjonen i Hardanger. Han meinte at mykje  var kome med i Historieboka om Hardanger, men drog fram at utviklinga av fruktdyrkinga på 1700 talet var kome for lite med. (pga for lite plass i historieboka).

Johannes  Heradstveit Lars Børve