Årsmøte

Årsmøte 2018

Referat årsmøte i Hardanger Historielag 18 mars 2018 kl 1500 på Hardanger Folkemuseum, Utne.

 

Sak 1 Velkomen

Leiar Helena Kjepso ynskte velkomen

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Innkallinga vart godkjend utan merknadar, samrøystes

 

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Saklista vart godkjend utan merknadar, samrøystes

 

Sak 4 Konstituering

Framlegg til møteleiar: Harald Olav Aksnes

Framlegg til skrivar: Marit Bleie Mannsåker

Begge valde samrøystes

 

Sak 5 Val av to medlemer til å skriva under møteboka

Framlegg: Oddmund Hus og Lars S. Bleie, begge valde samrøystes

 

Sak 6 Årsmelding 2017

Leiar Helena Kjepso las årsmelding for 2017

 

Årsmelding 2017

 

Styret i meldingsåret:

Helena Kjepso, Voss, leiar, vald for eitt år

Olav Taskjelle, Granvin, nestleiar, attvald for to år

Marit Bleie Mannsåker, Odda, skivar, vald til styret for 2 år i 2016

Brita Jordal, Odda, attvald for to år

Harald Olav Aksnes, Kvam, vald til styret for 2 år i 2016

Varamedlemer (valde for eitt år):

1. Hildeborg Dalaker, Ulvik, møter fast

2. Hans Hellevang, Eidfjord

3. Otto Galtung, Jondal

Revisor (vald for eitt år):

Olaug Igland Bleie, Nå.

Vara: Jakob T. Bleie, Nå.

Forretningsførar:

Øystein Pugerud, Grimo.

Redaktør:

Marit Bleie Mannsåker

Utsendingar til årsmøtet i Hordaland Sogelag: Helena Kjepso – eller den i styret ho delegerer til.

Valnemnd:

Etter årsmøtet 2017 stod ein med ei ufullstendig valnemnd. Styret i Hardanger Historielag gjorde slikt vedtak på styremøte 15. november 2017:  Arne L. Aksnes går inn som leiar for valnemnda 2017.  Medlemmer er Per Frode Bu og Nils Frøynes, Ullensvang. Varamedlem: Lars Børve, Kvam.

Redaksjon for årboka “Hardanger” 2017:

Marit Bleie Mannsåker har vore redaktør og Harald Hognerud biletredaktør. Brita Jordal legg ut smakebitar frå artiklane på Facebook-sidene.

Årsmøtet for Hardanger Historielag 2017 vart halde på Hardanger Folkemuseum, Utne, den 19.03. og 34 medlemer møtte. Årsmøtesakene vart samrøystes godkjende.

Etter årsmøtet, heldt Finn Måge eit interessant foredrag med utgangspunkt i boka si: Norsk frukthistorie sett frå Hardanger (Skald 2016). Publikum fekk glimt frå den lange historia til fruktdyrkinga i Noreg fram til vår tid. Forfattaren fortale om fruktsortar, om dyrkingsmetodar, lagring, distribusjon, omsetjingsstatistikk og fruktutstillingar. Det var 42 frammøtte på føredraget.

Styrearbeidet i meldingsåret: Det er halde 3 styremøte og handsama i alt 18 bokførde saker. I tillegg kjem ei rekkje orienteringssaker til styret. Møta vart haldne på Hardanger folkemuseum på Utne.

Turnemnda var ikkje i sving i meldingsåret. På møtet 13.12. hadde styret oppe framlegg til arbeidsprogram. Fleire punkt vil verta gjennomførde i komande år.

Økonomi:

Årsrekneskapen for 2017 viser ein samla omsetnad på kr 295 329 og eit overskot på

kr 26 235  (29 655), mot budsjettert kr 1 000. Balansen viser ein total eigenkapital for historielaget på kr 443 035 (414 560).

Årboka Hardanger:

Årboka har eit opplag på 1400 eksemplar. Bøkene er til sals i Odda, Tyssedal, Øystese, Ålvik, Voss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Kinsarvik, Utne, Grimo, Nå og Husnes, Jondal manglar diverre utsalstad. Boka er innbunden, er på 195 sider, har mange illustrasjonar og kostar kr 290,- i laussal.

Innhaldet spenner over mange tema frå alle deler av Hardanger. Alle medlemer får årboka tilsendt. Årsskriftet vil i vanlege driftsår vera det viktigaste tiltaket for medlemene.

Løyvingar

Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia. Laget har kvart år ein budsjettpost for løyvingar på kr 30 000,- Gode søknadar førde til at styret også i år vedtok å auka summen til fordeling med kr 10 000,- til kr 40 000,-

Midlane vart fordelte slik:

Agatunet: Mellomalderseminar kr 7 500,-

Hardanger Folkemuseum: Skautafelling kr 7 500,-

Kvam Mållag: Ord og uttrykk frå Kvam kr 12 500,-

Alexander Aga Røynstrand: Spelemann Nils Tjoflot kr 12 500,-

Styret vedtok i møtet 13.12. å auka budsjettposten løyvingar frå kr 30 000,- (40 000,-) til kr 50 000,-

I tillegg til løyvingar med fast søknadsfrist, vil ein opna opp for løyvingar gjennom året, for tiltak og tilskipingar som går inn under føremålsparagrafen til Hardanger Historielag.

Medlemstal:

Det var i meldingsåret  888 (886) betalande medlemer i Hardanger Historielag.

Laget er medlem av Hordaland sogelag og Landslaget for lokalhistorie – LLH,

Internett:

Laget sine nettsider fungerer tilfredstillande teknisk, men burde vore fornya. Samstundes vert Facebook ein stadig viktigare kanal for å nå ut til folk. Brita Jordal og Helena Kjepso held Facebooksida vår oppdatert. Du finn ho på www.facebook.com/hardangerhistorielag/

Gjennom året får laget ein del spørsmål frå slektforskarar og andre. Brita Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, og Håkon Brattespe, Hardanger Folkemuseum, kan svara på det meste. Sume spørsmål sender me vidare til kunnskapsrike medlemer.

Godkjend utan merknadar, samrøystes

Sak 7 Årsrekneskap 2017

Nestleiar Olav Taskjelle la fram årsrekneskapen for 2017 og revisjonsmeldinga.

Godkjende utan merknadar, samrøystes

 

Sak 8 Budsjett for 2018 og medlemspengar

Olav Taskjelle gjekk gjennom budsjett for 2018 og la fram innstilling frå styret:

Medlemspengane står uendra

Overskot stort kr 26 000,- frå 2017 vert stilt til disposisjon for lagsaktivitetar i 2018.

Budsjett 2018 med overnemnde tillegg godkjent samrøystes.

 

Sak 9 Val

v/Arne Aksnes

Leiar Marit Bleie Mannsåker, 1 år

Styremedlemer for 2 år- Tina Kjærland, ny

Harald Olav Aksnes, attval.

Ikkje på val: Olav Taskjelle og Brita Jordal.

Vara:

1. Hildeborg Dalaker, attv.

2. Hans Hellevang, attv.

3. Otto Galtung, attv.

Første vara er innkalla til alle styremøte.

 

Revisor:

Olaug Igland Bleie, attv. for eitt år. Vara: Jakob T. Bleie, attv. eitt år.

 

Utsending til årsmøtet i Hordaland Sogelag:

Styret får fullmakt til å peika ut representant

 

Valnemd for 2019 v/styret

Helena Kjepso – leiar 1 år

Frimann Hjeltnes – 2 år

Lars Børve – 3 år

Vara: Anne-Kristine Mæland Måkestad

 

Etter dei vanlege årsmøtesakene kl 1500 var det miniseminar –  Aga-arkivet. Kva kjelder kan finnast i ei kiste med gamle papir? Her fortalde Birgit Jaastad om 10 års arbeid med dokument på eit loft på Aga. Birgit Jaastad er cand.philol./lektor frå Universitetet i Oslo. Ho har arbeidd med Aga-arkivet sidan 2007, skrive fleire artiklar og halde kåseri med emne frå dette. Arbeidet med Aga-arkivet kan ha overføringsverdi for andre som sit på liknande skattar.

 

Det var 26 frammøtte

 

Marit Bleie Mannsåker – skrivar

 

Oddmund J. Hus Lars S. Bleie