Årsmøte

Årsmøte 2019

Referat for årsmøte i Hardanger Historielag 17. mars 2019 kl 15.00
på Hardanger folkemuseum, Utne
Sak 1 Velkomen
Leiaren, Marit Bleie Mannsåker, ynskte velkomen.
Sak 2 Godkjenning av innkalling
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Sak 3 Godkjenning av saklista
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Sak 4 Konstituering – val av ordstyrar og skrivar
Harald Olav Aksnes vart vald til møteleiar og Brita Jordal til skrivar, samrøystes.
Sak 5 Val av to medlemmer til å skriva under møteboka
Lasse Aga og Guttorm Rogdaberg samrøystes valde.
Sak 6 Årsmelding 2018
Nestleiar Tina Kjerland las opp styret sitt framlegg til årsmelding.
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Årsmelding 2018
 
Styret i meldingsåret:
Marit Bleie Mannsåker, leiar, vald for eitt år
Tina Kjerland, Kvam, nestleiar, vald for to år i 2018
Brita Jordal, Odda, skivar, vald til styret for 2 år i 2017
Olav Taskjelle, Granvin, vald for to år i 2017
Harald Olav Aksnes, Kvam, vald til styret for 2 år i 2018
Varamedlemer (valde for eitt år):
1. Hildeborg Dalaker, Ulvik, møter fast
2. Hans Hellevang, Eidfjord
3. Otto Galtung, Jondal
 
Revisor (valde for eitt år):
Olaug Igland Bleie, Nå.
Vara: Jakob T. Bleie, Nå.
 
Forretningsførar:
Øystein Pugerud, Grimo.
Redaktør:
Marit Bleie Mannsåker
 
Utsendingar til årsmøtet i Hordaland Sogelag: Den som styret delegerer til.
 
Valnemnd:
Helena Kjepso, leiar 1 år
Frimann Hjeltnes, 2 år
Lars Børve, 3 år
Vara Anne-Kristine Mæland Måkestad
 
Redaksjon for årboka “Hardanger” 2018:
Marit Bleie Mannsåker har vore redaktør og Harald Hognerud biletredaktør. Brita Jordal legg ut smakebitar frå artiklane på Facebook-sidene.
 
Årsmøtet for Hardanger Historielag 2018 vart halde på Hardanger Folkemuseum, Utne, den 19.03. og 34 medlemer møtte. Årsmøtesakene vart samrøystes godkjende.
Etter årsmøtet, gav Birgit Jaastad  oss eit interessant innblikk i kva som kan skjula seg på kistebotn av gamle dokument og brev. I arkivet etter lensmenn og stortingsmenn på Aga har ho funne materiale til fleire artiklar og kåseri.
 
Styrearbeidet i meldingsåret: Det er halde 3 styremøte og handsama i alt 22 bokførde saker. I tillegg kjem ei rekkje orienteringssaker til styret. Møta vart haldne på Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund og Hardanger folkemuseum på Utne.
Styret hadde i mai avisinnlegg i dei tre lokalavisene om å styrkja kulturpolitikken i Hardanger.
Styret ved Harald Olav Aksnes henta ut historielaget sine bøker frå tidlegare Øystese Prenteverk
Brita Jordal og Marit Bleie Mannsåker deltok på Hordaland Sogelag sitt årsmøte og lokalhistoriske dagar på Voss.
 
Økonomi:
Årsrekneskapen for 2018 viser ein samla omsetnad på kr 284 242 og eit overskot på
kr  22 816 (26 235), mot budsjettert kr 0. Balansen viser ein total eigenkapital for historielaget på kr 466 852 (443 035).
 
Medlemstal:
Det var i meldingsåret ca 870  (888) betalande medlemer i Hardanger Historielag.
 
Årboka Hardanger:
Årboka har eit opplag på 1400 eksemplar. Boka er innbunden, var i 2018 på 160 sider, har mange illustrasjonar og kostar kr 290,- i laussal.
Innhaldet spenner over mange tema frå alle deler av Hardanger. Alle medlemer får årboka tilsendt. Årsskriftet vil i vanlege driftsår vera det viktigaste tiltaket for medlemene.
 
Løyvingar
Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia.
Laget løyvde i 2018 kr 40 000 til lokalhistoriske tiltak fordelt på fylgjande prosjekt:
Agatunet: Prosjekt trykking av hefte om Agatunet            15 000,-
Kvam soge- og kulturminnelag: Stølsbok for Kvam              10 000,-
AK Glück-Teigland: 50 hardingar på 100 minuttar                  5 000,-
Folkedal Ungdomslag: Folkedalssoga  10 000,-
Midlane vert lyste ut i lokalpressa, og søknadsfristen er kvart år 1. mars.
Tilskipingar:
Kristina Skåden har forska på Periferiens kunnskaphistorie om mellom anna Catharine Kølle og Niels Hertzberg og held føredrag om emnet den 26.09 i Ulvik og 27.09 på Utne. I Ulvik var Haugesenteret medarrangør og ca 40 møtte fram, på Utne var Hardanger Folkemuseum teknisk arrangør med eit tilskodartal på ca 25.
Den 19.08. skipa laget til tur til Samlen i Herand med arkeolog Bård Gram Økland som kunnskapsrik guide for 28 deltakarar.
 
Laget er medlem av Hordaland sogelag og Landslaget for lokalhistorie – LLH
 
Internett:
Styret v/Tina Kjerland har arbeidd for å finna ny leverandør til nettsidene til laget. Dei gamle er forelda og vil ikkje verta fornya. Den største utfordringa er å kunna overføra strukturen og funksjonaliteten i bibliografien og netthandel-delen til dei nye sidene. Det vert arbeidd vidare med saka for fullt i 2019.
Brita Jordal og Tina Kjerland held Facebooksida vår oppdatert. Du finn ho på www.facebook.com/hardangerhistorielag/
Laget har sikra seg domenet Hardangerseminaret.no for framtidige tilskipingar.
 
Gjennom året får laget ein del spørsmål frå slektforskarar og andre. Brita Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, og Håkon Brattespe, Hardanger Folkemuseum, kan svara på det meste. Sume spørsmål sender me vidare til kunnskapsrike medlemer.
 
Sak 7 Årsrekneskap 2018
Styremedlem Olav Taskjelle la fram rekneskapen i forretningsførar sitt fråver. Styret hadde ikkje framlegg om auke av medlemspengar. Ingen merknad til årsrekneskapen, samrøystes vedteken.
Sak 8 Budsjett 2015
Olav Taskjelle las opp styret sitt framlegg der godtgjering til forretningsførar er auka med kr 2000 og avsetjing til nye heimesider er sett til kr 30 000. Laget har god økonomi med sum eigendeler på kr 466 852 og har ingen større prosjekt under planlegging.
Styret sitt framlegg til budsjett vart samrøystes godkjent.
Sak 9 Val
Møteleiar las valnemnda si innstilling og valet vart deretter gjennomført slik:
Leiar: Marit Bleie Mannsåker, vald for eitt år
Styremedlemer: Brita Jordal, Odda, attval for to år,
Gunnar Folkedal, Granvin, ny for to år.
Harald Olav Aksnes, Kvam og Tina Kjerland, Kvam, var ikkje på val.
Varafolk i nummerorden:  valde for eitt år:
Hildeborg Dalaker, Ulvik,
Hans Hellevang, Eidfjord, attval,
Otto Galtung, Jondal, attval. Første vara er kalla inn til alle styremøte.
Revisor: Olaug Igland Bleie, attvald for eitt år. Vara: Jakob T. Bleie, attvald for eitt år.
Utsending til Hordaland Sogelag: Leiar, eller den som leiar delegerer til. Samrøystes.
Marit Bleie Mannsåker takka og overrekte heiderskrus til Olav Taskjelle som gjekk ut av styret etter åtte år. Årsmøtet slutt kl 15.20.
Etter årsmøtet var det ope miniseminar der Agnete Sivertsen heldt omvising i bringklut-utstillinga i storsalen og Ottar Skogseth heldt ein times foredrag om turisttida i Odda og DNT si rolle i salet av dei kjende fossane i Skjeggedal.
Årsmøtet samla 20 medlemer. 23 var med på omvisinga i bringklututstillinga og ca 20 var på foredraget.
Brita Jordal – skrivar
Lasse Aga Guttorm Rogdaberg
Referat for årsmøte i Hardanger Historielag 17. mars 2019 kl 15.00
på Hardanger folkemuseum, Utne
Sak 1 Velkomen
Leiaren, Marit Bleie Mannsåker, ynskte velkomen.
Sak 2 Godkjenning av innkalling
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Sak 3 Godkjenning av saklista
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Sak 4 Konstituering – val av ordstyrar og skrivar
Harald Olav Aksnes vart vald til møteleiar og Brita Jordal til skrivar, samrøystes.
Sak 5 Val av to medlemmer til å skriva under møteboka
Lasse Aga og Guttorm Rogdaberg samrøystes valde.
Sak 6 Årsmelding 2018
Nestleiar Tina Kjerland las opp styret sitt framlegg til årsmelding.
Ingen merknad, samrøystes godkjend.
Årsmelding 2018
Styret i meldingsåret:
Marit Bleie Mannsåker, leiar, vald for eitt år
Tina Kjerland, Kvam, nestleiar, vald for to år i 2018
Brita Jordal, Odda, skivar, vald til styret for 2 år i 2017
Olav Taskjelle, Granvin, vald for to år i 2017
Harald Olav Aksnes, Kvam, vald til styret for 2 år i 2018
Varamedlemer (valde for eitt år):
1. Hildeborg Dalaker, Ulvik, møter fast
2. Hans Hellevang, Eidfjord
3. Otto Galtung, Jondal
Revisor (valde for eitt år):
Olaug Igland Bleie, Nå.
Vara: Jakob T. Bleie, Nå.
Forretningsførar:
Øystein Pugerud, Grimo.
Redaktør:
Marit Bleie Mannsåker
Utsendingar til årsmøtet i Hordaland Sogelag: Den som styret delegerer til.
Valnemnd:
Helena Kjepso, leiar 1 år
Frimann Hjeltnes, 2 år
Lars Børve, 3 år
Vara Anne-Kristine Mæland Måkestad
Redaksjon for årboka “Hardanger” 2018:
Marit Bleie Mannsåker har vore redaktør og Harald Hognerud biletredaktør. Brita Jordal legg ut smakebitar frå artiklane på Facebook-sidene.
Årsmøtet for Hardanger Historielag 2018 vart halde på Hardanger Folkemuseum, Utne, den 19.03. og 34 medlemer møtte. Årsmøtesakene vart samrøystes godkjende.
Etter årsmøtet, gav Birgit Jaastad  oss eit interessant innblikk i kva som kan skjula seg på kistebotn av gamle dokument og brev. I arkivet etter lensmenn og stortingsmenn på Aga har ho funne materiale til fleire artiklar og kåseri.
Styrearbeidet i meldingsåret: Det er halde 3 styremøte og handsama i alt 22 bokførde saker. I tillegg kjem ei rekkje orienteringssaker til styret. Møta vart haldne på Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund og Hardanger folkemuseum på Utne.
Styret hadde i mai avisinnlegg i dei tre lokalavisene om å styrkja kulturpolitikken i Hardanger.
Styret ved Harald Olav Aksnes henta ut historielaget sine bøker frå tidlegare Øystese Prenteverk
Brita Jordal og Marit Bleie Mannsåker deltok på Hordaland Sogelag sitt årsmøte og lokalhistoriske dagar på Voss.
Økonomi:
Årsrekneskapen for 2018 viser ein samla omsetnad på kr 284 242 og eit overskot på
kr  22 816 (26 235), mot budsjettert kr 0. Balansen viser ein total eigenkapital for historielaget på kr 466 852 (443 035).
Medlemstal:
Det var i meldingsåret ca 870  (888) betalande medlemer i Hardanger Historielag.
Årboka Hardanger:
Årboka har eit opplag på 1400 eksemplar. Boka er innbunden, var i 2018 på 160 sider, har mange illustrasjonar og kostar kr 290,- i laussal.
Innhaldet spenner over mange tema frå alle deler av Hardanger. Alle medlemer får årboka tilsendt. Årsskriftet vil i vanlege driftsår vera det viktigaste tiltaket for medlemene.
Løyvingar
Hardanger Historielag støttar arbeid som fremjar gransking av historia til Hardangerbygdene, eller har som mål å spreia kunnskap om og skapa interesse for denne historia.
Laget løyvde i 2018 kr 40 000 til lokalhistoriske tiltak fordelt på fylgjande prosjekt:
Agatunet: Prosjekt trykking av hefte om Agatunet            15 000,-
Kvam soge- og kulturminnelag: Stølsbok for Kvam              10 000,-
AK Glück-Teigland: 50 hardingar på 100 minuttar                  5 000,-
Folkedal Ungdomslag: Folkedalssoga  10 000,-
Midlane vert lyste ut i lokalpressa, og søknadsfristen er kvart år 1. mars.
Tilskipingar:
Kristina Skåden har forska på Periferiens kunnskaphistorie om mellom anna Catharine Kølle og Niels Hertzberg og held føredrag om emnet den 26.09 i Ulvik og 27.09 på Utne. I Ulvik var Haugesenteret medarrangør og ca 40 møtte fram, på Utne var Hardanger Folkemuseum teknisk arrangør med eit tilskodartal på ca 25.
Den 19.08. skipa laget til tur til Samlen i Herand med arkeolog Bård Gram Økland som kunnskapsrik guide for 28 deltakarar.
Laget er medlem av Hordaland sogelag og Landslaget for lokalhistorie – LLH
Internett:
Styret v/Tina Kjerland har arbeidd for å finna ny leverandør til nettsidene til laget. Dei gamle er forelda og vil ikkje verta fornya. Den største utfordringa er å kunna overføra strukturen og funksjonaliteten i bibliografien og netthandel-delen til dei nye sidene. Det vert arbeidd vidare med saka for fullt i 2019.
Brita Jordal og Tina Kjerland held Facebooksida vår oppdatert. Du finn ho på www.facebook.com/hardangerhistorielag/
Laget har sikra seg domenet Hardangerseminaret.no for framtidige tilskipingar.
Gjennom året får laget ein del spørsmål frå slektforskarar og andre. Brita Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, og Håkon Brattespe, Hardanger Folkemuseum, kan svara på det meste. Sume spørsmål sender me vidare til kunnskapsrike medlemer.
Sak 7 Årsrekneskap 2018
Styremedlem Olav Taskjelle la fram rekneskapen i forretningsførar sitt fråver. Styret hadde ikkje framlegg om auke av medlemspengar. Ingen merknad til årsrekneskapen, samrøystes vedteken.
Sak 8 Budsjett 2015
Olav Taskjelle las opp styret sitt framlegg der godtgjering til forretningsførar er auka med kr 2000 og avsetjing til nye heimesider er sett til kr 30 000. Laget har god økonomi med sum eigendeler på kr 466 852 og har ingen større prosjekt under planlegging.
Styret sitt framlegg til budsjett vart samrøystes godkjent.
Sak 9 Val
Møteleiar las valnemnda si innstilling og valet vart deretter gjennomført slik:
Leiar: Marit Bleie Mannsåker, vald for eitt år
Styremedlemer: Brita Jordal, Odda, attval for to år,
Gunnar Folkedal, Granvin, ny for to år.
Harald Olav Aksnes, Kvam og Tina Kjerland, Kvam, var ikkje på val.
Varafolk i nummerorden:  valde for eitt år:
Hildeborg Dalaker, Ulvik,
Hans Hellevang, Eidfjord, attval,
Otto Galtung, Jondal, attval. Første vara er kalla inn til alle styremøte.
Revisor: Olaug Igland Bleie, attvald for eitt år. Vara: Jakob T. Bleie, attvald for eitt år.
Utsending til Hordaland Sogelag: Leiar, eller den som leiar delegerer til. Samrøystes.
Marit Bleie Mannsåker takka og overrekte heiderskrus til Olav Taskjelle som gjekk ut av styret etter åtte år. Årsmøtet slutt kl 15.20.
Etter årsmøtet var det ope miniseminar der Agnete Sivertsen heldt omvising i bringklut-utstillinga i storsalen og Ottar Skogseth heldt ein times foredrag om turisttida i Odda og DNT si rolle i salet av dei kjende fossane i Skjeggedal.
Årsmøtet samla 20 medlemer. 23 var med på omvisinga i bringklututstillinga og ca 20 var på foredraget.
Brita Jordal – skrivar
Lasse Aga Guttorm Rogdaberg