Årsmøte

Årsmøte 2020

Årsmøtet i Hardanger historielag vart halde 22. juni klokka 16:30 på Hardanger folkemuseum, Utne. Vanlege årsmøtesaker.

Årsmøtet 2020 var planlagt til den 15. mars, men måtte avlysast grunna koronasituasjonen. Det planlagte foredraget om kyrkjebåtar i Hardanger ved båtbyggjar Peter Helland-Hansen, håpar vi å få til ved eit seinare arrangement.

Referat for årsmøte i Hardanger Historielag den 22. juni 2020 kl 16.30 på Hardanger Folkemuseum, Utne

I alt 9 medlemer møtte, derav forretningsførar og fire styremedlemer. Årsmøtet var opprinneleg tillyst til den 15. mars, men utsett grunna koronapandemien.

Sak 1 Velkomen
Konstituert leiar Gunnar I. Folkedal, ynskte velkomen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling
Ingen merknad, samrøystes godkjend.

Sak 3 Godkjenning av saklista
Ingen merknad, samrøystes godkjend.

Sak 4 Konstituering – val av ordstyrar og skrivar
Harald Olav Aksnes vald til møteleiar og Brita Jordal til skrivar, samrøystes.

Sak 5 Val av to medlemmer til å skriva under møteboka
Hans Hellevang og Inge Reinsnos, samrøystes valde.

Sak 6 Årsmelding 2019
Møteleiar las opp styret sitt framlegg til årsmelding. 

Ingen merknadar til endringar i meldinga; samrøystes godkjend.

Det minkane medlemstalet i laget vart kommentert frå salen. Stor naturleg avgang i høve til nye.

Sak 7 Årsrekneskap 2019
Ny forretningsførar Marit Bleie Mannsåker la fram alle postar i rekneskapen. Ingen merknad til årsrekneskapen. Forretningsførar las opp revisor si melding. 

Rekneskapen samrøystes vedteken.

Sak 8 Budsjett 2020
Styret føreslår auke av årskontingent for medlemer med 4 kroner til kr 240. Styret sitt framlegg til budsjett samrøystes godkjent. Laget har god økonomi.

Sak 9 Val
Møteleiar las valnemnda (Arne Aksnes og Anne-Kristine Mæland Måkestad) si innstilling og valet vart gjennomført ved akklamasjon, punkt for punkt i tråd med innstillinga.

Leiar: Gunnar I. Folkedal, vald for 1 år. (Er i sitt andre år som styremedlem.)

Styremedlemer:
Brita Træbakken, Norheimsund, Kvam, vald for 2 år
   Torgeir T. Alsåker, Vines, Ullensvang, vald for 2 år
   Reidar Øygard, Grimo, Ullensvang, vald for 2 år 

Varafolk i nummerorden – vald for eitt år.
1. Hans Hellevang, Bu, Eidfjord (møter fast)
2. Olav Hovland, Lofthus, Ullensvang
3. Otto Galtung, Jondal, Ullensvang

Revisor:
Olaug Igland Bleie, Ullensvang – attval for 1 år.
Vara for 1 år: Jakob T. Bleie, Ullensvang – attval for 1 år.

Valnemnd etter framlegg frå styret:
Anne-Kristine Mæland-Måkestad, attval for 1 år, leiar
Helena Kjepso, attval for 2 år
Harald Olav Aksnes, ny for 3 år
Varamedlem til valnemnd – val for 1 år
Tina Kjerland

Utsending til årsmøte i Hordaland Sogelag: Leiar eller den som leiar delegerer til.
 

Etter årsmøtet:
Gunnar I. Folkedal takka og overrekte laget sitt krus til dei som gjekk ut av styret: Harald Olav Aksnes, Hildeborg Dalaker og Tina Kjerland. Dei to fyrste fekk krus overrekt. Tina Kjerland var ikkje til stades. 

Forretningsførar sidan 2001, Øystein Pugerud, vart takka for stor innsats gjennom mange år og fekk gåvekort på firerettars middag for to på Utne Hotel. Han kunne diverre ikkje vera til stades. Avtroppande leiar og mangeårig styremedlem Marit Bleie Mannsåker, vart takk for solid arbeid og stø kurs i styrearbeidet og fekk gåvekort hjå Larsastova Gardsmat i Folkedal. 

Etter årsmøtet orienterte Brita Jordal kort om laget sine nye nettsider og viste korleis ein no finn og søkjer i dei årgangane av årboka Hardanger som er fulldigitaliserte ved Nasjonalbiblioteket. Ikkje alle årgangane er skanna førebels, men kun dei fire siste åra blir “skjerma”. Dette blir ei fast ordning som vi òg håpar kan fremma etterspurnad av fysiske årbøker. Dei gamle nettsidene ligg framleis ute slik at ein kan bruka bibliografien og tinga hefte, men dette skal bli ein del av tilbodet på dei nye nettsidene som har adresse hardanger-historielag.no (ikkje .com som før)

Brita Jordal – skrivar

 

Årsmeldinga underskriven av:

Hans Hellevang                                Inge Reinsnos